Strict Standards: Redefining already defined constructor for class VoltRankDb in /home/minhha/public_html/53dcc51fb271078c8212b42.php on line 27

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class VoltRank in /home/minhha/public_html/53dcc51fb271078c8212b42.php on line 717
Asia_panel_generation_factor
NANG LUONG MAT TROI, PIN MAT TROI, SOLAR CELL, PV MODULE, SOLAR INVERTER, BO DIEU KHIEN NANG LUONG MAT TROI, NANG LUONG GIO, QUAT GIO, TURBIN GIO, BINH ACQUY, BATTERY, DINH HUONG MAT TROI, THIET KE HE THONG NANG LUONG MAT TROI, SOLAR TRACKING SYSTEM, UPS, CHONG SET, TIET KIEM DIEN, BAO VE NGUON, RENEWABLE ENERGY PRODUCTS, ENERGY CONSERVATION PRODUCTS, SUSTAINABLE ENERGY, SOLAR HOME SYSTEMS, SOLAR WATER PUMP, HYBRID SOLAR SYSTEM, HYBRID ENERGY SYSTEM, HYBRID POWER SYSTEM, HYBRID SYSTEM, SOLAR FARM, STAND-ALONE SOLAR POWER SYSTEM, SOLAR GRID TIE SYSTEM, SOLAR WATER HEATING, OBSTRUCTION LIGHTS, ENERGY EFFICIENT LIGHT, LIGHT ENERGY SAVING, ENERGY SAVING SYSTEM, OFF-GRID INVERTER, HYBRID INVERTER, HYBRID POWER INVERTER, STAND-ALONE INVERTER, GRID CONNECTED INVERTER, GRID TIE INVERTER,WIND TURBINE INVERTER, POWER INVERTERS, SOLAR INVERTER, PURE SINE WAVE INVERTER, PWM INVERTER, SOLAR BATTERY CHARGER, SOLAR CHARGE CONTROLLER, MPPT CHARGE CONTROLLERS, SURGE PROTECTOR, SOLAR THERMAL SYSTEM, VILLAGE ELECTRIFICATION, RURAL ELECTRIFICATION, OFF-GRID POWER SYSTEM, REMOTE ISLAND ELECTRIFICATION, SOLAR SYSTEM SOFTWARE, SOLAR MONITORING, REMOTE POWER MONITORING

Panel Generation Factors (Asia-Pacific)

Average panel generation factor (10 year average) kWh/m2/day 

 

Country City Latitude Longitude Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Avg
AE Abu Dhabi 24° 28' N 54° 22' E 3.92 4.50 5.22 5.87 7.06 7.33 6.90 6.64 6.39 5.53 4.54 3.79 5.64
AU Adelaide 34° 55' S 138° 36' E 7.2 6.58 5.18 3.85 2.65 2.23 2.48 3.2 4.46 5.69 6.59 6.74 4.74
AU Brisbane 27° 99' S 153° 8' E 6.93 6.09 5.44 4.34 3.5 3.29 3.52 4.43 5.62 6.18 6.74 6.93 5.25
AU Hobart 42° 52' S 147° 19' E 5.97 5.33 4.05 2.73 1.79 1.44 1.68 2.41 3.6 4.78 5.92 6.18 3.82
AU Melbourne 37° 47' S 144° 58' E 6.78 6.22 4.76 3.4 2.29 1.84 2.04 2.79 3.94 5.27 6.28 6.46 4.34
AU Perth 31° 57' S 115° 52' E 7.7 6.75 5.41 4.16 3.06 2.67 2.89 3.66 4.76 6.09 7.04 7.76 5.16
AU Sydney 34° S 151° 0' E 6.34 5.68 4.87 3.6 2.74 2.5 2.67 3.53 4.67 5.61 6.32 6.6 4.59
BD Dhaka 23° 42' N 90° 22' E 4.44 5.08 5.87 6.06 5.50 4.41 4.09 4.37 4.17 4.50 4.37 4.13 4.75
CN Beijing 39° 55' N 116° 25' E 2.37 2.92 3.58 5.61 4.83 5.68 5.42 4.49 4.25 3.20 2.66 2.04 3.92
CN Nanjing 32° 03' N 118° 53' E 2.04 2.22 2.65 4.50 3.84 4.47 4.93 4.50 3.67 3.02 2.88 2.08 3.40
CN Shanghai 31° 10' N 121° 28' E 2.29 2.63 3.07 4.54 4.38 4.59 5.52 5.23 4.03 3.39 2.97 2.38 4.01
CN Hongkong 22° 18' N 114° 10' E 2.59 2.56 3.06 3.93 4.13 4.74 5.81 4.95 4.68 4.05 3.56 2.93 4.18
ID Jakarta 6° 11' S 106° 50' E 4.15 4.59 5.00 4.94 4.88 4.71 5.09 5.46 5.66 5.36 4.76 4.47 5.03
IL Tel Aviv 32° 05' N 34° 46' E 2.78 3.5 4.73 6.03 6.86 7.87 7.81 7.22 6.19 4.63 3.32 2.62 5.73
IR Tabriz 38° 48' N 46° 18' E 1.79 2.40 3.37 4.58 5.54 6.71 6.97 6.06 5.20 3.26 2.14 1.56 4.13
IR Tehran 35° 40' N 51° 26' E 2.23 2.84 3.72 5.12 5.99 7.32 7.20 6.41 5.59 3.90 2.61 2.02 4.58
IR Mashhad 36° 16' N 59° 34' E 2.22 2.97 3.88 5.21 6.29 7.49 7.41 6.78 5.70 4.13 2.78 2.06 4.74
IR Bandar' Abbas 27° 15' N 56° 15' E 3.63 4.43 5.14 6.29 7.43 7.96 7.41 6.97 6.58 5.51 4.29 3.37 5.75
IN New Delhi 28° N 77° E 3.68 4.47 5.50 6.60 7.08 6.55 5.01 4.62 5.11 4.99 4.15 3.42 5.10
IN Bombay 18° 33' N 72° 32' E 5.22 6.03 6.66 7.05 6.77 4.59 3.54 3.40 4.72 5.39 5.15 4.80 5.28
IN Bangalore 12° 57' N 77° 37' E 5.00 5.90 6.44 6.42 6.13 4.76 4.48 4.59 4.98 4.68 4.34 4.40 5.18
IQ Baghdad 33° 20' N 44° 24' E 2.79 3.64 4.59 5.76 6.83 8.10 7.97 7.29 6.25 4.44 3.04 2.52 5.27
JO Amman 31° 57' N 35° 57' E 2.93 3.67 4.83 6.04 6.88 7.91 7.86 7.27 6.25 4.71 3.47 2.76 5.80
JP Tokyo 35° 45' N 139° 38' E 2.31 2.99 3.70 4.90 5.07 4.47 4.88 5.42 3.82 2.98 2.50 2.23 4.00
KH Phnom penh 11° 33' N 104° 51' E 5.27 5.78 6.02 5.76 5.09 4.30 4.55 4.07 4.34 4.41 4.88 5.03 4.85
KP P' yongyang 39° N 125° 18' E 2.50 3.35 4.50 5.17 5.60 5.35 4.51 4.63 4.22 3.51 2.46 2.09 4.20
KR Seoul 37° 31' N 127° E 2.62 3.40 4.29 5.24 5.63 5.15 4.26 4.55 3.99 3.64 2.60 2.24 4.16
LA Vientiane 18° 07' N 102° 35' E 4.30 4.94 5.52 5.74 5.11 4.24 4.22 4.19 4.61 4.26 4.21 4.24 4.63
LB Beirut 33° 54N 35° 28E 2.64 3.4 4.63 6.03 6.96 7.9 7.84 7.19 6.13 4.5 3.14 2.44 5.68
MM Yangon 16° 47' N 96° 09' E 5.40 6.06 6.65 6.69 5.14 3.24 3.30 2.99 4.12 4.51 4.82 5.05 4.65
MN Ulaanbaatar 47° 55' N 106° 54' E 1.79 2.77 4.24 5.53 6.26 6.15 5.55 4.88 4.17 3.00 1.82 1.40 4.30
MY Kuala Lumpur 3° 07' N 101° 42' E 4.54 5.27 5.14 5.05 4.80 4.98 4.91 4.78 4.54 4.51 4.23 4.07 4.70
NZ Auckland 36° 52' S 174° 45' E 6.37 5.9 4.71 3.43 2.44 2 2.25 2.95 4.13 5.23 6.05 6.56 4.34
NZ Christchurch 43° 32s 172° 37e 5.9 4.95 3.86 2.75 1.72 1.31 1.47 2.15 3.3 4.34 5.43 5.64 3.57
NZ Wellington 41° 17' S 174° 47' E 6.27 5.31 4.17 3 1.95 1.54 1.74 2.46 3.66 4.7 5.73 6.01 3.88
OM Mascat 23° 37' N 58° 37' E 4.34 5.00 5.85 6.69 7.54 7.56 6.91 6.71 6.55 5.93 4.95 4.23 6.29
PH Cebu 10° 19' N 123° 54' E 4.53 5.15 5.83 6.25 5.90 4.83 4.76 4.93 4.96 4.75 4.49 4.44 5.07
PH Manila 14° 37' N 120° 58' E 4.82 5.62 6.42 6.75 6.19 4.96 4.94 4.41 4.86 4.63 4.59 4.50 5.22
SA Riyadh 24° 39' N 46° 42' E 4.03 4.92 5.56 6.24 7.27 7.99 7.86 7.46 6.83 5.80 4.58 3.82 6.03
SG Singapore City 1° N 103° E 4.43 5.52 5.05 5.05 4.62 4.66 4.51 4.61 4.49 4.50 3.98 3.93 4.61
TH Bang Kok 13° 45' N 100° 30' E 4.42 4.65 4.84 5.03 4.75 3.77 4.22 3.46 3.63 3.89 4.16 4.40 4.27
TH Chiang Mai 18° N 99° E 4.79 5.51 6.11 6.29 5.53 4.44 4.16 4.18 4.50 4.34 4.28 4.48 4.88
TR Ankara 39° 57' N 32° 53' E 1.77 2.38 3.69 4.54 5.53 6.63 6.99 6.55 5.22 3.24 1.99 1.51 4.17
VN Hanoi 21° N 105° 54' E 2.52 2.94 3.81 4.34 4.66 4.51 4.62 4.62 4.57 3.64 3.29 3.17 3.89
YE Aden 12° 50' N 45° 02' E 5.45 5.78 6.52 6.48 6.71 6.72 6.33 6.33 6.41 6.54 5.99 5.39 6.22

Data courtesy of: NASA - Surface meteorology and Solar Energy Data Set
Reference: 
Whitlock, C. E., et al., Release 3 NASA Surface Meteorology and 
Solar Energy Data Set for Renewable Energy Industry Use. 
Rise & Shine 2000, the 26th Annual Conference of the Solar 
Energy Society of Canada Inc. and Solar, Oct. 21-24, 2000, 
Halifax, Nova Scotia, Canada.

Thiết bị nguồn & bảo vệ nguồn

Thiết bị lưu điện(UPS)-Thiết bị chống sét nang_luong_mat_troi

Thiết bị Năng lượng Mặt trời

Inverter, Controller, Pin mặt trời, Battery nang_luong_mat_troi

Thiết bị tiết kiệm điện tiêu thụ

Thiết bị vi-xử-lý tối ưu điện thắp sáng. Đèn tiết kiệm điện nang_luong_mat_troi

Các sản phẩm đã được tin dùng

NB

- Các dòng UPS true-online Leonics thật sự đáng tin cậy vì nó rất bền bỉ.

Sản phẩm UPS NB5K25 có công suất 5K25 được ưa chuộng để cấp nguồn cho 1 văn phòng nhỏ trang bị 1 máy chủ và khoảng 10 máy con

 

Các sản phẩm đang khuyến mãi

nang_luong_mat_troi

- Solar Home System chỉ còn 8 triệu, UPS MainPower sinewave backup 8g chỉ còn 3 triệu

SOLAR POWER SYSTEM

nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi
nang_luong_mat_troi

TIN TỨC

NewsPic

04-04-2011: Sử dụng năng lượng tái tạo - Hướng đi bền vữngarrow

kinhte

01/04/2011: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn năng lượng tái tạoarrow

nang_luong_mat_troi

28/03/2011: Nổ lực ứng dụng năng lượng mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

24/03/2011: Ninh Thuận hút đầu tư dự án điện gió, điện mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

22/03/2011:Khởi công nhà máy tấm pin năng lượng mặt trờinang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

15/03/2011: Xây dựng nhà máy pin mặt trời tại Hòa Lạcnang_luong_mat_troi

nang_luong_mat_troi

19/03/2010: Các dự án năng lượng mặt trời tại Việt Namnang_luong_mat_troi

13/9/2010: Leonics vừa lắp đặt Tổ hợp năng lượng gió và máy phát diesel lớn nhất Đông Nam Á tại Chiangmai nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi
15/6/2010: Inverter LEONICS lớn nhất Đông Nam Á vừa được lắp đặt tại Lopburi phục vụ cho hệ thống năng lượng mặt trời 2,2 MWp nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi
01/05/2010: Leonics thức hiện dự án Royal ở Changhuaman nâng công suất năng lượng gió lên 100 kW nang_luong_mat_troi nang_luong_mat_troi